بسم الله الرحمن الرحیم

ما در دانشگاهی درس می‌خوانیم که داعیه دار تولید علم اسلامی است. بله درست فهمیدید؛ دانشگاه امام صادق

دانشگاهی که داعیه دار اسلام است اما خود از هزار دانشگاه غربی بدتر...

اتفاقی که برای دو نفر از دوستان افتاد:

کلاس ... تمام شد و ما از انقلاب داشتیم به سمت دانشگاه می‌آمدیم. ناگهان نگاهمان به یکی از کارگران دانشگاه افتاد که دستفروشی می‌کرد...

بله این است سیستم اسلامی دانشگاه غرب زده امام صادق!

دانشگاهی که حتی کارگرش امنیت ندارد(به هر دلیلی)، چگونه می‌تواند به دنبال برکتی باشد که با آن علم اسلامی تولید کند؟!

آیا آقایان مسئول فراموش کرده‌اند داستان حضرت علی و پیرمرد نابینا را؟ آیا این از مصادیق ظلم نیست که از یک فرد استفاده کنید و وقتی به دردتان نخورد، مانند تکه آشغالی به دور بیاندازید؟ آیا این اسلام است یا سیره کثیف و متعفن غرب؟

آقایان، با این ظلم‌ها تا ابد هم نمی‌توانید مسلمان باشید، چه برسد به تولیدکننده علم اسلامی!

خدا رحمت کند پدر بزرگوار ما آیت الله مهدوی را که یاور مظلومان بود...

روحش قرین رحمت باد. فاتحه‌ای برای شادی روح ایشان بخوانیم.