بسم الله الرحمن الرحیم

معیارهای زندگی جهادی: زندگی بر مبنای اولویت

   در زندگی هر انسانی، همیشه دو راهی وجود دارد. دو راهی بین خوب و بد، خوب و بهتر و حتی بد و بدتر. اما در انتخاب ها باید چه راهی را انتخاب کرد؟ آیا صرف اینکه یک راه، راه خوبی است، انتخاب آن منطقی است؟