بسم الله الرحمن الرحیم

مذاکره از نگاهی دیگر

تا به حال مذاکرات بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری بر علیه آن موضع گرفته و بسیاری با آن موافق بوده اند. در این نوشته سعی شده تا اندکی در مود ابعاد مذاکره توضیح داده شود.